Όροι χρήσης

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Εισαγωγη?

Στο δικτυακο? το?πο www.Paixnidiaxl.gr (απο? εδω? και στο εξη?ς Ιστοσελι?δα) μπορει?τε να παι?ζετε παιχνι?δια, να εγγραφει?τε για το ενημερωτικο? δελτι?ο και να δημιουργη?σετε το δικο? σας προφι?λ, ο?που μπορει?τε να συλλε?ξετε τα αγαπημε?να σας παιχνι?δια και να αποθηκευ?σετε τα μηνυ?ματα. Μπορει?τε επι?σης να συλλε?ξετε πο?ντους με πολλου?ς τρο?πους, με τους οποι?ους μπορει?τε στο κατα?στημα της Ιστοσελι?δας να αγορα?σετε, εκτο?ς των α?λλων, λειτουργικο?τητες για το προφι?λ σας.

Για να επωφεληθει?τε απο? ο?,τι η Ιστοσελι?δα μας ε?χει να σας προσφε?ρει, θα πρε?πει να τηρη?σετε ορισμε?νους κανο?νες. Οι εν λο?γω κανο?νες και α?λλα δικαιω?ματα και υποχρεω?σεις της Paixnidiaxl.gr περιγρα?φονται παρακα?τω. Επομε?νως, διαβα?στε τους παρακα?τω ο?ρους χρη?σης της Paixnidiaxl.gr προσεκτικα?.

Η Paixnidiaxl.gr ει?ναι τμη?μα της Admeen B.V., και ε?χει εγγραφει? στο Εμπορικο? Επιμελητη?ριο με τον αριθμο? 08154287.

Α?ρθρο 1. Πο?τε ισχυ?ουν οι Ο?ροι Χρη?σης

Οι Ο?ροι Χρη?σης ισχυ?ουν για τη συμφωνι?α μεταξυ? της Paixnidiaxl.gr και οποιαδη?ποτε χρη?ση της Ιστοσελι?δας. Αυτο? περιλαμβα?νει σε κα?θε περι?πτωση τα παιχνι?δια, τη δημιουργι?α και χρη?ση ενο?ς προφι?λ και την εγγραφη? για το ενημερωτικο? δελτι?ο και τη λη?ψη του.

Ο?ποιος συνα?πτει συμφωνι?α με την Paixnidiaxl.gr, ο?ποιος παι?ζει παιχνι?δια στην Ιστοσελι?δα και ο καθε?νας, που επισκε?πτεται το προφι?λ, ει?ναι Χρη?στης της Ιστοσελι?δας. Ο χρη?στης μπορει? να ει?ναι το?σο φυσικο? προ?σωπο, ο?σο και νομικο? προ?σωπο.

Οι παρο?ντες Ο?ροι Χρη?σης δεν εφαρμο?ζονται σε δικτυακου?ς το?πους τρι?των. Η Ιστοσελι?δα περιε?χει συνδε?σμους προς α?λλους δικτυακου?ς το?πους, Ει?ναι προφανε?ς, ο?τι εγκαταλει?πετε την Ιστοσελι?δα www.Paixnidiaxl.gr ,ο?ταν κα?νετε κλικ σε ε?ναν συ?νδεσμο δικτυακου? το?που τρι?των. Τη στιγμη?, που εγκαταλει?πετε την Ιστοσελι?δα www.Paixnidiaxl.gr ,ισχυ?ουν οι ο?ροι της εν λο?γω ιστοσελι?δας. Σας συμβουλευ?ομε επομε?νως να διαβα?σετε προσεκτικα? του ο?ρους που ισχυ?ουν εκει?.

Α?ρθρο 2. Συ?ναψη συμφωνι?ας

Η συμφωνι?α συνα?πτεται επειδη? εσει?ς, ως Χρη?στης, εγγρα?φεστε με?σω της Ιστοσελι?δας.

Η συμφωνι?α επι?σης συνα?πτεται επειδη? εσει?ς, ως Χρη?στης, χρησιμοποιει?τε την Ιστοσελι?δα.

Η Paixnidiaxl.gr ε?χει το δικαι?ωμα, χωρι?ς να αναφε?ρει τους λο?γους, να αρνηθει? ε?ναν Χρη?στη.

Α?ρθρο 3. ?ροι Χρη?σης της Ιστοσελι?δας

Για να μπορει?τε να κα?νετε χρη?ση της Ιστοσελι?δας, θα πρε?πει να ει?στε 16 ετω?ν, η? να ε?χετε α?δεια απο? τους γονει?ς η? τον κηδεμο?να σας (απο? εδω? και στο εξη?ς Γονει?ς). Πα?νω σε αυτο? υπα?ρχει επι?σης αναφορα? στην Ιστοσελι?δα. Η Paixnidiaxl.gr επομε?νως υποθε?τει, ο?τι ε?νας χρη?στης ει?ναι 16 ετω?ν η? μεγαλυ?τερος η? κα?νει χρη?ση της Ιστοσελι?δας με τη συγκατα?θεση των γονε?ων του.

Για τη δημιουργι?α και χρη?ση ενο?ς προφι?λ χρεια?ζεστε ο?νομα Χρη?στη και κωδικο? προ?σβασης. Μπορει?τε να κα?νετε τη δικη? σας επιλογη?. Το ο?νομα του Χρη?στη δεν πρε?πει να ει?ναι το ι?διο με το ο?νομα ενο?ς α?λλου Χρη?στη. Μετα? την εγγραφη? και την επαλη?θευση της διευ?θυνσης του ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου, θα ε?χετε προ?σβαση στο προφι?λ σας με αυτο? το ο?νομα και αυτο?ν τον κω?δικα προ?σβασης για ο?σο δια?στημα διαρκει? η συμφωνι?α.

Πρε?πει να κρατη?σετε μυστικο? τον κωδικο? προ?σβασης. Η Paixnidiaxl.gr μπορει? να θεωρη?σει, ο?τι ε?νας χρη?στης, που συνδε?εται στην Ιστοσελι?δα, ει?ναι πραγματικα? και ο Χρη?στης και δεν ει?ναι υπευ?θυνος για την κατα?χρηση του κω?δικα προ?σβασης. Πρε?πει να ενημερω?σετε την Paixnidiaxl.gr σε περι?πτωση που ε?χετε την υποψι?α, ο?τι ο κωδικο?ς προ?σβασης ε?χει πε?σει σε αναρμο?δια χε?ρια. Σε τε?τοιες περιπτω?σεις η Paixnidiaxl.gr ε?χει το δικαι?ωμα να λα?βει αποτελεσματικα? με?τρα.

Η Paixnidiaxl.gr μπορει? να αφαιρε?σει ε?ναν Χρη?στη η? να τον κρατη?σει ανενεργο?, χωρι?ς να δηλω?σει τον λο?γο.

Η Paixnidiaxl.gr ε?χει το δικαι?ωμα να αναπροσαρμο?σει τον προγραμματισμο? με το καιρο? για τη βελτι?ωση της λειτουργικο?τητας και τη διο?ρθωση των λαθω?ν.

Εσει?ς θα κρατα?τε το προφι?λ σας ενημερωμε?νο. Εα?ν ε?χετε μια νε?α διευ?θυνση ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου, αλλα?ξτε το?τε την παλια? διευ?θυνση.

Θα αποφευ?γετε την παρα?νομη χρη?ση της Ιστοσελι?δας και θα συμπεριφε?ρεστε και φε?ρεστε ε?τσι, ο?πως η Paixnidiaxl.gr θα μπορου?σε να περιμε?νει απο? ε?ναν προσεκτικο? Χρη?στη της Ιστοσελι?δας. Αυτο? σε κα?θε περι?πτωση σημαι?νει, ο?τι δεν επιτρε?πεται η χρη?ση της Ιστοσελι?δας για προσωπικο? κε?ρδος, η? να προκαλει?τε ζημια? στην Ιστοσελι?δα.

Εα?ν μολαταυ?τα παραβια?σετε αυτου?ς τους Ο?ρους Χρη?σης, η? Paixnidiaxl.gr ε?χει το δικαι?ωμα να σας αρνηθει? και διαγρα?ψει, η? να απαγορευ?σει/μπλοκα?ρει την προ?σβαση? σας στην Ιστοσελι?δα και τις δυνατο?τητε?ς της.

Α?ρθρο 4. Κανόνες του προφίλ

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλες τις λειτουργίες του προφίλ.

Πρέπει να απέχετε από κάθε ανεπίτρεπτη χρήση του προφίλ σας στην Ιστοσελίδα, και να συμπεριφέρεστε και φέρεστε έτσι, όπως θα μπορούσε κάποιος να περιμένει από έναν προσεκτικό Χρήστη.

Με αυτό σε κάθε περίπτωση εννοείται ότι θα λάβετε υπόψη όλους τους κανόνες και υποδείξεις που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, ή που απευθύνονται σε σας σχετικά με το προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων του προσωπικού/ διαμεσολαβητών της Paixnidiaxl.gr. Επιπλέον, δεν θα προκαλέσετε ενόχληση στους άλλους Χρήστες. Αυτό επίσης σημαίνει, ότι δεν θα τοποθετείτε παράνομες πληροφορίες, και ότι δεν θα τροποποιήσετε, διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε μηνύματα της Paixnidiaxl.gr ή των Χρηστών.

Παράνομες πληροφορίες είναι πληροφορίες, οι οποίες είναι αντίθετες προς την ολλανδική νομοθεσία και τους κανονισμούς, τα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη ή/και τα δικαιώματα τρίτων. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό, πληροφορίες, οι οποίες προσφέρονται χωρίς την άδεια του-των κατόχου-χων των πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες είναι δυσφημιστικές, απειλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές, απεχθές ή διακριτικές, τα spam, επίσης πληροφορίες, οι οποίες περιέχουν παιδική πορνογραφία και παραβιάζουν το δικαίωμα για προσωπική ζωή τρίτων ή αποτελούν μια μορφή της καταδίωξης, καθώς και υπερσύνδεσμοι, torrents ή άλλες αναφορές σε παρόμοιες πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών οπουδήποτε στον κόσμο (ακόμη, και αν οι πληροφορίες θα ήταν νόμιμες στο πλαίσιο της σχετικής δικαιοδοσίας).

Δεδομένου ότι και τα παιδιά μπαίνουν στην Ιστοσελίδα, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πορνογραφικές ή με άλλο τρόπο σεξουαλικά χρωματισμένες απεικονίσεις ή κείμενα.

Είστε ο ίδιος υπεύθυνος για τα μηνύματα, τα οποία τοποθετείτε μέσω του προφίλ σας. Εάν το περιεχόμενο του μηνύματός σας είναι παράνομο, μπορείτε να θεωρηθείτε εσείς ο ίδιος υπεύθυνος για αυτό.

Η Paixnidiaxl.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί, ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων των Χρηστών θα είναι νόμιμο και/ή σωστό.

Αναγνωρίζετε, ότι η Paixnidiaxl.gr δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει ή να επεξεργάζεται με δικιά της πρωτοβουλία τα μηνύματα των Χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο προτού της τοποθέτησης του μηνύματος, ή μετέπειτα.

Εάν η Paixnidiaxl.gr διαπιστώσει, ότι ορισμένα μηνύματα δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους Χρήσης, εξουσιοδοτείται να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει αυτά τα μηνύματα κατά την κρίση της.

Η Paixnidiaxl.gr έχει επίσης το δικαίωμα να προσαρμόσει τα μηνύματα για την καλυτέρευση της συνολικής ποιότητας και/ή αναγνωσιμότητας της Ιστοσελίδας και/ή της σελίδας του προφίλ. Σχετικά με αυτό, η Paixnidiaxl.gr δεν θα πειράξει τη συνολική εντύπωση και/ή σημασία των μηνυμάτων, ή θα το πράξει όσο πιο ελάχιστα γίνεται.

Απαλλάζετε την Η Paixnidiaxl.gr από όλες τις αξιώσεις, που απορρέουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων των τρίτων, που διαπράττεται από εσάς μέσω της χρήσης του προφίλ σας στην Ιστοσελίδα, ή της παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.

Παρέχετε στην Paixnidiaxl.gr δωρεάν όλα τα δικαιώματα και/ή συναινέσεις, που είναι αναγκαίες για την τοποθέτηση των μηνυμάτων σας, Σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται μια άδεια ελεύθερη από δικαιώματα, παγκόσμια, περαιτέρω μεταβιβάσιμη και μη αποκλειστική, για τη δημοσίευση της εργασίας.

Εσείς και όλοι οι άλλοι μπορείτε να γνωστοποιείτε στην Paixnidiaxl.gr, κατά προτίμηση μέσω του e-mail, τις συμπεριφορές ή τα μηνύματα των Χρηστών, τα οποία είναι παράνομα εις βάρος σας ή των άλλων.

Εάν δημιουργήσετε ένα προφίλ, αυτό θα βρίσκεται αυτομάτως σε θέση «prive». Το προφίλ σας μπορείτε να το δημοσιοποιήσετε. Η επιλογή είναι δική σας. Αλλά θα είστε ο ίδιος υπεύθυνος για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων σας.

Εάν υπάρχουν επανειλημμένες καταγγελίες και/ή παραβιάσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, η Paixnidiaxl.gr έχει το δικαίωμα να σας αρνηθεί την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

Εάν, παρά τα ανωτέρω, αντικρίσετε παράνομο ή ανεπιθύμητο περιεχόμενο σε μια σελίδα του προφίλ, μπορείτε να κάνετε χρήση της διαδικασίας της Paixnidiaxl.gr Καταγγελία & Διαδικασία Αφαίρεσης (βλ. επίσης άρθρο 10).

Α?ρθρο 5. Δικαι?ωμα Πνευματικη?ς Ιδιοκτησι?ας

Η Ιστοσελι?δα περιε?χει πολλα? παιχνι?δια. Τα παιχνι?δια της Ιστοσελι?δας της Paixnidiaxl.gr προστατευ?ονται απο? πνευματικα? δικαιω?ματα. Τα δικαιω?ματα αυτα? συνη?θως ανη?κουν στην Paixnidiaxl.gr, η? στους προμηθευτε?ς της Paixnidiaxl.gr. Στη δευ?τερη περι?πτωση ε?χουμε την α?δεια απο? τους προμηθευτε?ς για την τοποθε?τηση των παιχνιδιω?ν. Σε ορισμε?νες περιπτω?σεις, ωστο?σο, δεν μπορου?σαμε να ανακαλυ?ψουμε των ιδιοκτη?τη των πνευματικω?ν δικαιωμα?των. Εα?ν ει?στε ο ιδιοκτη?της των πνευματικω?ν δικαιωμα?των ενο?ς παιχνιδιου?, γιο το οποι?ο δεν παραχωρη?σατε α?δεια, μπορει?τε να κα?νετε χρη?ση της διαδικασι?ας μας Καταγγελι?α & Διαδικασι?α Αφαι?ρεσης (βλ. επι?σης α?ρθρο 10).

Η Paixnidiaxl.gr τοποθετει? επι?σης απευθει?ας συνδε?σμους (deeplinks) προς τα παιχνι?δια στις ιστοσελι?δες τρι?των. Εα?ν διαφωνει?τε με τον α?μεσο συ?νδεσμο προς το παιχνι?δι σας, το?τε μπορει?τε να κα?νετε χρη?ση της διαδικασι?ας μας Καταγγελι?α & Διαδικασι?α Αφαι?ρεσης.

Ως Χρη?στης ε?χετε μο?νο το δικαι?ωμα να παι?ζετε παιχνι?δια στην Ιστοσελι?δα.

Πα?νω στον προηγου?μενο κανο?να υπα?ρχει μια εξαι?ρεση. Η Paixnidiaxl.gr περιε?χει (μεταξυ? α?λλων) παιχνι?δια, που κατασκευα?στηκαν απο? την Admeen B.V. Τα παιχνι?δια της Admeen B.V μπορου?ν να αντιγραφου?ν και να δημοσιευτου?ν εκ νε?ου υπο? τους ακο?λουθους ο?ρους: Τα παιχνι?δια, που αντιγρα?φθηκαν, θα δημοσιευ?ονται στην ιστοσελι?δα παιχνιδιω?ν, τα παιχνι?δια δεν θα τροποποιηθου?ν, τα εφαρμοσμε?να λογο?τυπα δεν θα αφαιρεθου?ν. Η Admeen B.V. μπορει? να ανακαλε?σει την προαναφερθει?σα συγκατα?θεση χωρι?ς αιτιολογι?α.

Επι?σης, και η εμφα?νιση μαζι? με τη συ?νθεση της Ιστοσελι?δας προστατευ?ονται απο? δικαιω?ματα πνευματικη?ς ιδιοκτησι?ας, που ανη?κουν στην Paixnidiaxl.gr. Δεν μπορει?τε να αντιγρα?ψετε τι?ποτα χωρι?ς την α?δεια της Paixnidiaxl.gr.

Α?ρθρο 6. Συντη?ρηση και τροποποιη?σεις της Ιστοσελι?δας

Η Paixnidiaxl.gr διατηρει? το δικαι?ωμα να θε?σει προσωρινα? εκτο?ς λειτουργι?ας την Ιστοσελι?δα η? τμη?ματα της Ιστοσελι?δας για συντη?ρηση, τροποποι?ηση η? βελτι?ωση της Ιστοσελι?δας και των servers της Paixnidiaxl.gr. Η Paixnidiaxl.gr δεν φε?ρει ποτε? ευθυ?νη απε?ναντι? σε σας η? α?λλον Χρη?στη για την αποζημι?ωση οποιασδη?ποτε ζημια?ς λο?γω μιας τε?τοιας διακοπη?ς της λειτουργι?ας της Υπηρεσι?ας.

Α?ρθρο 7. Ευθυ?νη

Η Paixnidiaxl.gr. δεν φε?ρει ευθυ?νη για τυχο?ν ζημιε?ς του Χρη?στη, για οποιονδη?ποτε λο?γο, συμπεριλαμβανομε?νων των επακο?λουθων ζημιω?ν, της απω?λειας του προφι?λ η?/και των συναφω?ν δεδομε?νων και της ηθικη?ς βλα?βης.

Η Paixnidiaxl.gr. δεν φε?ρει ευθυ?νη για τυχο?ν ζημιε?ς, που θα προκληθου?ν απο? την επι?σκεψη των ιστοσελι?δων τρι?των.

Η Paixnidiaxl.gr κα?νει κα?θε δυνατη? προσπα?θεια για να εξασφαλι?σει, ο?τι δεν θα τοποθετου?νται ακατα?λληλα παιχνι?δια, μηνυ?ματα η? διαφημι?σεις στην Ιστοσελι?δα. Αλλα? δεν ει?ναι δυνατο?ν να παρακολουθει? τα πα?ντα, και η Paixnidiaxl.gr δεν ε?χει πα?ντα τον ε?λεγχο των διαφημι?σεων. Η Paixnidiaxl.gr δεν φε?ρει καμια? ευθυ?νη για οποιαδη?ποτε ζημια? προκληθει? σε σας λο?γω της απρο?σμενης παρουσι?ας των εν λο?γω πληροφοριω?ν. Μπορει?τε πα?ντα να επικοινωνη?σετε με την Paixnidiaxl.gr, εα?ν βρεθει?τε αντιμε?τωπος με τε?τοιες πληροφορι?ες. Κατα? προτι?μηση χρησιμοποιη?στε το ε?ντυπο επικοινωνι?ας.

Α?ρθρο 8. Δια?ρκεια και λυ?ση της συμφωνι?ας

Η συμφωνι?α συνα?πτεται για αο?ριστο χρο?νο.

Η συμφωνι?α μπορει? να καταγγελθει? απο? την Paixnidiaxl.gr. η? απο? εσα?ς, χωρι?ς λο?γους και δικαιολογι?α.
Η συμφωνι?α μπορει? να λυθει? με την α?ρση του προφι?λ σας, η? εα?ν εσει?ς (ο Χρη?στης) δεν ε?χετε προφι?λ, με την εγκατα?λειψη της Ιστοσελι?δας.

Μετα? τον τερματισμο? της συμφωνι?ας με?νουν σε ισχυ? τα εξη?ς α?ρθρα (με?ρη των α?ρθρων):

- Παράγραφος 12 άρθρο 4: Κανονισμοί του προφίλ, η ρήτρα της άδειας

- Παρα?γραφος 7: Ευθυ?νη

Α?ρθρο 9. Τροποποιη?σεις των παρο?ντων Ο?ρων Χρη?σης

Η Paixnidiaxl.gr διατηρει? το δικαι?ωμα να τροποποιη?σει η? συμπληρω?σει τους παρο?ντες Ο?ρους Χρη?σης.

Οι τροποποιη?σεις ισχυ?ουν και για τις υφιστα?μενες συμφωνι?ες, λαμβα?νοντας υπο?ψη προθεσμι?α 30 ημερω?ν μετα? τη γνωστοποι?ηση της τροποποι?ησης στην Ιστοσελι?δα. Αση?μαντες τροποποιη?σεις μπορου?ν να γι?νουν ανα? πα?σα στιγμη?.

Εα?ν δεν θε?λετε να δεχθει?τε μια τροποποι?ηση των παρο?ντων Ο?ρων Χρη?σης, μπορει?τε να ακυρω?σετε τη συμφωνι?α με?χρι την ημερομηνι?α, που οι νε?οι Ο?ροι θα μπου?νε σε ισχυ?.

Α?ρθρο 10. Καταγγελι?α & Διαδικασι?α Αφαι?ρεσης

Η Paixnidiaxl.gr χρησιμοποιει? μια διαδικασι?α, με?σω της οποι?ας μπορου?ν οι χρη?στες της Ιστοσελι?δας, συμπεριλαμβανομε?νων των γονε?ων των παιδιω?ν κα?τω των 16 ετω?ν, των ιδιοκτη?των των πνευματικω?ν δικαιωμα?των των παιχνιδιω?ν και των α?λλων Χρηστω?ν της Ιστοσελι?δας, να κα?νουν καταγγελι?α σχετικα? με μια προσφερο?μενη η? δημοσιοποιημε?νη πληροφορι?α, που ει?ναι κατα? τη γνω?μη τους παρα?νομη η? ανεπιθυ?μητη.

Εα?ν μια καταγγελι?α κατα? τη γνω?μη της Paixnidiaxl.gr η? του νομικου? συμβου?λου της ει?ναι δικαιολογημε?νη, η Paixnidiaxl.gr ε?χει το δικαι?ωμα να αφαιρε?σει το υλικο?, η? να το κα?νει απρο?σιτο. Η Paixnidiaxl.gr ε?χει επι?σης το δικαι?ωμα να παραχωρη?σει τα προσωπικα? σας δεδομε?να στον καταγγε?λοντα η? στις αρμο?διες αρχε?ς σε περι?πτωση, που εσει?ς τοποθετη?σατε το υλικο?, η? σε περι?πτωση που φαι?νεται, ο?τι το τοποθετη?σατε. Η Paixnidiaxl.gr θα σας κρατη?σει ενη?μερο για την πορει?α αυτη?ς της διαδικασι?ας.

Ο?ταν γι?νεται λο?γος για πιθανη? αξιο?ποινη πληροφορι?α, η Paixnidiaxl.gr ε?χει το δικαι?ωμα να το καταγγει?λει. Η Paixnidiaxl.gr μπορει? να παραδω?σει ο?λες τις σχετικε?ς πληροφορι?ες για εσα?ς και α?λλους πιθανω?ς αναμεμειγμε?νους Χρη?στες στις αρμο?διες αρχε?ς, και να προβει? σε α?λλες πρα?ξεις, τις οποι?ες οι εν λο?γω αρχε?ς της ζητη?σουν στο πλαι?σιο της ε?ρευνας.

Σε περι?πτωση επανειλημμε?νων παρα?πονων σχετικα? με τις πληροφορι?ες που προσφε?ρονται απο? εσα?ς, η Paixnidiaxl.gr δικαιου?ται να καταγγει?λει και/η? τερματι?σει τη Συμφωνι?α, και να σας αποκλει?σει απο? την Ιστοσελι?δα.

Απαλλα?σσετε την Paixnidiaxl.gr απο? κα?θε ζημια?, που μπορει? να προκυ?ψει λο?γω των παραπα?νω. Η Paixnidiaxl.gr δεν ευθυ?νεται για τυχο?ν ζημιε?ς, που θα υποστει?τε με?σω της παρε?μβασης της Paixnidiaxl.gr στο πλαι?σιο της διαδικασι?ας υποβολη?ς των καταγγελιω?ν, ακο?μη και αν η καταγγελι?α δεν θα δικαιολογει?ται, και η πληροφο?ρηση δεν θα ει?ναι σε συ?γκρουση με την ολλανδικη? νομοθεσι?α.

Α?ρθρο 11. Τελικε?ς διατα?ξεις

Η συμφωνι?α υπο?κειται στην ολλανδικη? νομοθεσι?α.

Στο βαθμο? που οι κανο?νες του υποχρεωτικου? δικαι?ου δεν θα ορι?ζουν διαφορετικα?, οι τυχο?ν διαφορε?ς, που μπορει? να προκυ?ψουν απο? τη συμφωνι?α, θα υποβληθου?ν στο αρμο?διο ολλανδικο? δικαστη?ριο με ε?δρα το Zwolle.

Μερικη? ακυρο?τητα: Εα?ν οποιαδη?ποτε δια?ταξη της παρου?σας συμφωνι?ας και/η? των Ο?ρων Χρη?σης κριθει? α?κυρη, αυτο? δεν επηρεα?ζει την εγκυρο?τητα (ισχυ?) ολο?κληρης της συμφωνι?ας/Ο?ρων Χρη?σης. Τα συμβαλλο?μενα με?ρη της συμφωνι?ας θα προσδιορι?σουν νε?α-ες δια?ταξη-εις, αντικαθιστω?ντας την-τις προηγου?μενη-ες, με την προ?θεση, στο με?τρο του δυνατου? απο? νομικη?ς πλευρα?ς, της τη?ρησης του σκοπου? της αρχικη?ς συμφωνι?ας/Ο?ρων Χρη?σης.

Επικοινωνι?α

Εα?ν, μετα? την ανα?γνωση των Ο?ρων Χρη?σης, ε?χετε ερωτη?σεις, παρα?πονα η? παρατηρη?σεις σχετικα? με τους παρο?ντες Ο?ρους Χρη?σης, παρακαλου?με να επικοινωνη?σετε μαζι? μας. Χρησιμοποιη?στε κατα? προτι?μηση το ε?ντυπο επικοινωνι?ας.

Admeen B.V.
Attn PaixnidiaXL.gr
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Ει?μαστε εγγεγραμμε?νοι στο Εμπορικο? Επιμελητη?ριο με τον αριθμο?: 08154287