Πολιτική απορρήτου

PDF

Εισαγωγη?

Η Paixnidiaxl.gr σε?βεται την προσωπικη? ζωη? ο?λων των Χρηστω?ν της Ιστοσελι?δας της και εξασφαλι?ζει, ο?τι τα προσωπικα? δεδομε?να, που μας παρε?χετε, θα μεταχειριστου?ν εμπιστευτικα?. Επομε?νως, τα προσωπικα? δεδομε?να θα τα επεξεργαστου?με και ασφαλι?σουμε με προσεκτικο? τρο?πο. Εδω? τηρου?με τις απαιτη?σεις του νο?μου περι? Προστασι?ας Προσωπικω?ν Δεδομε?νων.
Συνειδητοποιη?στε ο?μως, ο?τι α?λλα συμφε?ροντα, ο?πως ει?ναι για παρα?δειγμα η ανι?χνευση των παρα?νομων δραστηριοτη?των, σε ορισμε?νες περιπτω?σεις υπερβαι?νουν τα δικαιω?ματα? σας για την προστασι?α των προσωπικω?ν δεδομε?νων.

Η Paixnidiaxl.gr, που ει?ναι τμη?μα της Admeen B.V., ει?ναι υπευ?θυνη για την επεξεργασι?α των δεδομε?νων. Σε αυτη? τη δη?λωση προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων θα εξηγη?σουμε ποια προσωπικα? δεδομε?να συλλε?γουμε και χρησιμοποιου?με και για ποιο σκοπο?. Επειδη? οι επεξεργασι?ες μας εμπι?πτουν στο πλαι?σιο των νομικω?ν ρυθμι?σεων περι? απαλλαγω?ν, δεν ει?ναι δηλωμε?νες στην Υπηρεσι?α Προστασι?ας Προσωπικω?ν Δεδομε?νων.

Προσοχη?! Ει?στε κα?τω των 16 ετω?ν, ζητη?στε πρω?τα απο? τους γονει?ς η? τον κηδεμο?να σας (απο? εδω? και στο εξη?ς: Γονει?ς) α?δεια για τη συμπλη?ρωση των προσωπικω?ν σας δεδομε?νων και τη χρη?ση της Ιστοσελι?δας.

Καταγραφη? και επεξεργασι?α δεδομε?νων

Με τη χρη?ση της Ιστοσελι?δας αφη?νετε πι?σω σε μας ορισμε?να προσωπικα? δεδομε?να. Εδω? πρε?πει να γι?νει δια?κριση μεταξυ? ενεργω?ς και παθητικω?ς παρεχο?μενων (προσωπικω?ν) δεδομε?νων. Τα ενεργω?ς παρεχο?μενα προσωπικα? δεδομε?να ει?ναι στοιχει?α, που οι εσει?ς οι ι?διοι ε?χετε εισα?γει στην Ιστοσελι?δα. Σκεφτει?τε το ο?νομα? και την διευ?θυνση του ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου σας, που ζητου?νται κατα? την εγγραφη? στην Ιστοσελι?δα. Επι?σης, τα μηνυ?ματα που καταγρα?φονται με?σω του προφι?λ σας, μπορου?ν να περιε?χουν προσωπικα? δεδομε?να.
Τα παθητικω?ς παρεχο?μενα δεδομε?να ει?ναι τα στοιχει?α, που αυτομα?τως αποθηκευ?ονται στη δια?ρκεια της πλοη?γησης στην Ιστοσελι?δα, ι?σως χωρι?ς να το αντιλαμβα?νεστε. Σκεφτει?τε την ΙP- διευ?θυνση, το λειτουργικο? συ?στημα του υπολογιστη? σας και τον οδηγο? πλοη?γησης (browser), που χρησιμοποιει?τε. Αν ε?χετε συνδεθει? με την Ιστοσελι?δα ως Χρη?στης, θα αποθηκευτου?ν το?σο τα ενεργω?ς παρεχο?μενα, ο?σο και τα παθητικω?ς παρεχο?μενα προσωπικα? δεδομε?να. Εα?ν δεν ει?στε συνδεμε?νος, θα αποθηκευτου?ν μο?νο τα παθητικω?ς παρεχο?μενα δεδομε?να.

Με μια συνειδητη? χρη?ση της Ιστοσελι?δας, μπορει?τε επι? το πλει?στον να ελε?γξετε το τι ει?δους προσωπικε?ς πληροφορι?ες μας παρε?χετε.

Δεν θα παρε?χουμε σε τρι?τους προσωπικα? δεδομε?να, που ει?ναι συνδεμε?να με το προφι?λ σας, εκτο?ς και αν υποχρεωνο?μαστε εκ του νο?μου, η? ο ι?διος μας δω?σετε ρητη? α?δεια να το πρα?ξουμε. Σε περι?πτωση (υποψι?ας) απα?της η? κατα?χρησης της Ιστοσελι?δας μας, μπορου?με να παραδω?σουμε στοιχει?α προσωπικου? χαρακτη?ρα στις αρμο?διες αρχε?ς.
Και σε περι?πτωση, που η Ιστοσελι?δα εξαγοραστει? απο? α?λλον ιδιοκτη?τη, ει?ναι αναγκαι?ο να δοθου?ν οποιεσδη?ποτε πληροφορι?ες σε τρι?το προ?σωπο (στον καινου?ριο ιδιοκτη?τη).

Γονει?ς και Παιδια?

Ει?στε κα?τω των 16 ετω?ν; ζητη?στε πρω?τα απο? τους γονει?ς σας α?δεια για τη συμπλη?ρωση των προσωπικω?ν σας δεδομε?νων.
Ει?στε ο πατε?ρας, η μα?να η? ο κηδεμο?νας ενο?ς παιδιου? που παι?ζει παιχνι?δια σε μας και θε?λετε να αποσυ?ρετε τη συναι?νεση; Αυτο? μπορει? να γι?νει ανα? πα?σα στιγμη?. Παρακα?τω περιγρα?φεται ο τρο?πος.

Για την α?ρση του λογαριασμου?/προφι?λ, ο Γονε?ας πρε?πει να ε?χει προ?σβαση στη διευ?θυνση ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου, που συνδε?εται με τον προς διαγραφη? λογαριασμο?. Κατο?πιν αιτη?ματος ο Γονε?ας θα λα?βει απο? την Paixnidiaxl.gr ε?να e-mail σε προσωπικη? διευ?θυνση ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου (η διευ?θυνση αυτη? δεν ει?ναι η διευ?θυνση ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου του προς διαγραφη? λογαριασμου?!), που θα περιε?χει ε?ναν συ?νδεσμο προς την Ιστοσελι?δα μας. Κα?νοντας κλικ στον συ?νδεσμο, θα ανοι?ξει μια ειδικα? σχεδιασμε?νη σελι?δα της Paixnidiaxl.gr. Θα εμφανιστου?ν κα?ποια δεδομε?να του Γονε?α και του προφι?λ προς διαγραφη?. Εδω? ο Γονε?ας πρε?πει να εισα?γει προ?σθετες πληροφορι?ες, ο?πως ει?ναι το ο?νομα, διευ?θυνση και αριθμο?ς τηλεφω?νου. Ο?ταν τα δεδομε?να αποσταλου?ν, θα σταλθει? ε?να e-mail στη διευ?θυνση ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου, που ει?ναι συνδεμε?νη με το προς διαγραφη? λογαριασμο?/προφι?λ. Ο Γονε?ας θα πρε?πει να ανοι?ξει αυτο? το e-mail, που περιε?χει ε?ναν συ?νδεσμο για τη διαγραφη? /αφαι?ρεση του λογαριασμου?.

Ενεργω?ς παρεχο?μενα δεδομε?να

Εγγραφη?

Για τη δημιουργι?α του προφι?λ σας απαιτει?ται εγγραφη?. Αποθηκευ?ουμε τα προσωπικα? σας δεδομε?να που ε?χετε συμπληρω?σει, ο?πως ει?ναι η διευ?θυνση ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου σας και το αν θε?λετε να λαμβα?νετε το ενημερωτικο? δελτι?ο. Τις πληροφορι?ες εγγραφη?ς χρησιμοποιου?με επι?σης για την εναρμο?νιση στις προτιμη?σεις σας των για σας ορατω?ν διαφημι?σεων, ο?ταν επισκε?πτεστε την Ιστοσελι?δα.

Προφι?λ

Με?σω του προφι?λ σας ε?χετε προ?σβαση στα προσωπικα? σας δεδομε?να, που μας ε?χετε χορηγη?σει, και αν ει?ναι επιθυμητο?, μπορει?τε να τα αλλα?ξετε. Στο προφι?λ σας ε?χετε προ?σβαση μο?νο με?σω του ονο?ματος Χρη?στη και του κωδικου? προ?σβαση?ς σας. Για να αποτραπει? η κατα?χρηση, δεν επιτρε?πεται η παραχω?ρηση του κω?δικα προ?σβασης σε τρι?τους.

Ενημερωτικο? δελτι?ο

Εα?ν επιλε?ξετε, ο?τι θε?λετε να λαμβα?νετε το ενημερωτικο? δελτι?ο η? να εγγραφει?τε για το ενημερωτικο? δελτι?ο, αυτο? σημαι?νει, ο?τι συμφωνει?τε να λαμβα?νετε περιοδικα? e- mails απο? την Paixnidiaxl.gr σχετικα? με (νε?α) παιχνι?δια και την Paixnidiaxl.gr. Τη στιγμη? που δεν το επιθυμει?τε α?λλο, μπορει?τε να το δηλω?σετε στο προφι?λ σας η? να διαγραφει?τε απο? το ενημερωτικο? δελτι?ο σε περι?πτωση, που δεν ε?χετε προφι?λ.

Ε?ντυπο επικοινωνι?ας

Εα?ν συμπληρω?σετε ε?ντυπο επικοινωνι?ας η? εγγραφη?ς στην Ιστοσελι?δα, η? μας στει?λετε ε?να e-mail, το?τε τα δεδομε?να που μας στει?λατε θα διατηρηθου?ν για ο?σο δια?στημα το απαιτει? η φυ?ση του ε?ντυπου η? το περιεχο?μενο των e-mail σας, για την πλη?ρη απα?ντηση και ρυ?θμιση των υποθε?σεων.

Ο?νομα Χρη?στη και κω?δικας προ?σβασης

Το δικο? σας ο?νομα Χρη?στη συνδε?εται με κωδικο? προ?σβασης. Ο ι?διος ει?στε υπευ?θυνος για την προσεκτικη? φροντι?δα του κω?δικα προ?σβασης. Υποθε?τουμε, ο?τι το α?τομο, που ε?χει δηλωθει? με το δικο? σας ο?νομα Χρη?στη και κωδικο? προ?σβασης, ει?ναι αρμο?διο να χρησιμοποιει? το προφι?λ σας. Εα?ν υποψια?ζεστε, ο?τι ο κωδικο?ς προ?σβασης ει?ναι γνωστο?ς σε αναρμο?δια προ?σωπα, θα πρε?πει να ε?ρθετε σε επαφη? μαζι? μας, ε?τσι ω?στε να μπορου?με να αναλα?βουμε δρα?ση.

Προθεσμι?α αποθη?κευσης

Τα δεδομε?να, που μας παραχωρη?σατε ενεργω?ς, θα αποθηκευτου?ν για το δια?στημα ο?σο το προφι?λ σας θα ει?ναι σε χρη?ση η? με?χρι να γνωστοποιη?σετε, ο?τι επιθυμει?τε να διαγρα?ψετε το προφι?λ σας. Εα?ν διαγρα?ψετε το προφι?λ σας, η Paixnidiaxl.gr. θα φυλα?ξει την IP - διευ?θυνση, τη διευ?θυνση του ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου και το ο?νομα Χρη?στη για ακο?μη 90 ημε?ρες για την περι?πτωση, που θα μετανιω?σετε για τη διαγραφη?, η? για την περι?πτωση, που θα υπα?ρξουν καταγγελι?ες για σας σχετικα? με τοποθετημε?νο-η υλικο?/πληροφορι?α, μετα? την διαγραφη? του προφι?λ σας.

Σε περι?πτωση κατα?χρησης της Ιστοσελι?δας και μεταγενε?στερης διαγραφη?ς, αποθηκευ?ουμε τα στοιχει?α σας ο?πως ει?ναι η IP - διευ?θυνση, η διευ?θυνση του ηλεκτρονικου? ταχυδρομει?ου και το ο?νομα Χρη?στη, για την προ?ληψη των καταχρη?σεων στο με?λλον.

Παθητικω?ς παρεχο?μενα δεδομε?να

Συμπεριφορα? χρη?σης και δεδομε?να των επισκε?ψεων

Η Paixnidiaxl.gr. αποθηκευ?ει τα γενικα? στοιχει?α επισκε?ψεων για τη δημιουργι?α στατιστικω?ν αναλυ?σεων σχετικα? με την Ιστοσελι?δα. Ως γενικα? στοιχει?α θεωρου?νται εκτο?ς των α?λλων η IP - διευ?θυνση του υπολογιστη? σου, η ω?ρα της επι?σκεψης και τα στοιχει?α, που ο οδηγο?ς πλοη?γησες (browser) του επισκε?πτη στε?λνει. Προσπαθου?με ο?σο το δυνατο?ν περισσο?τερο να διατηρη?σουμε ανω?νυμα τα στοιχει?α αυτα?. Τα στοιχει?α αυτα? τα παρε?χουμε σε τρι?τους ανωνυμοποιημε?να.

Χρη?ση των cookies

H Paixnidiaxl.gr χρησιμοποιει? cookies. Το cookie ει?ναι ε?να μικρο? αρχει?ο, που στε?λνεται μαζι? με τις σελι?δες αυτη?ς της Ιστοσελι?δας, και αποθηκευ?εται απο? τον οδηγο? πλοη?γησης πα?νω στον σκληρο? δι?σκο του υπολογιστη? σας. Τα cookies μπορει?τε να τα απενεργοποιη?σετε, αλλα? εμει?ς δεν σας το συνιστου?με καθο?λου. Η απενεργοποι?ηση των cookies θα περιο?ριζε εξαιρετικα? τη λειτουργικο?τητα της Ιστοσελι?δας. Μετα? τη συ?νδεση με?σω του ονο?ματος Χρη?στη και κωδικου? προ?σβασης, η Paixnidiaxl.gr τοποθετει? αυτομα?τως ε?να cookie πα?νω στον υπολογιστη? σας, προκειμε?νου να μπορε?σει να σας αναγνωρι?σει στο υπο?λοιπο δια?στημα της επι?σκεψης. Την κερδισμε?νη πληροφορι?α χρησιμοποιου?με για την συγκρα?τηση της σελι?δας παιχνιδιω?ν σας, προκειμε?νου να βελτιστοποιη?σουμε την Ιστοσελι?δα μας για τις ανα?γκες και τις προτιμη?σεις σας.

Διαφημι?σεις της Google

H Ιστοσελι?δα μας περιε?χει διαφημι?σεις, που παρε?χονται απο? την αμερικα?νικη εταιρει?α Google. Σχετικα? με αυτο? μπορου?ν να χρησιμοποιηθου?ν cookies και α?λλες τεχνολογι?ες, ο?πως ει?ναι το Google Analytics, προκειμε?νου να συγκρατηθει? ο τρο?πος χρη?σης της Ιστοσελι?δας. Οι πληροφορι?ες, που ε?χουν αποκτηθει?, συμπεριλαμβανομε?νης της διευ?θυνσης του υπολογιστη? σας (IP - διευ?θυνση), μεταφε?ρονται και αποθηκευ?ονται απο? την Google στους servers στις Ηνωμε?νες Πολιτει?ες.

Η Google χρησιμοποιει? αυτε?ς τις πληροφορι?ες για να παρακολουθει? το τρο?πο χρησιμοποι?ησης η Ιστοσελι?δας μας, για την παροχη? εκθε?σεων σχετικα? με την Ιστοσελι?δα μας, και για να μπορει? να παρε?χει πληροφορι?ες στους διαφημιστε?ς της σχετικα? με την αποτελεσματικο?τητα των εκστρατειω?ν τους. Η Google μπορει? να προσφε?ρει τις πληροφορι?ες αυτε?ς σε τρι?τους εα?ν υποχρεωθει? απο? τον νο?μο να το πρα?ξει, η? ο?ταν τα εν λο?γω τρι?τα με?ρη επεξεργα?ζονται πληροφορι?ες για λογαριασμο? της. Πα?νω σε αυτο? δεν ε?χουμε καμι?α επιρροη?.

Α?λλες διαφημιστικε?ς εταιρει?ες

Χρησιμοποιου?με και α?λλες διαφημιστικε?ς εταιρει?ες για την προβολη? διαφημι?σεων, ο?ταν επισκε?πτεστε την Ιστοσελι?δα μας. Οι εταιρι?ες αυτε?ς μπορου?ν να χρησιμοποιου?ν τις πληροφορι?ες σχετικα? με τις επισκε?ψεις σας σε αυτο?ν και σε α?λλους δικτυακου?ς το?πους για να παρε?χουν διαφημι?σεις για αγαθα? και υπηρεσι?ες, που θα μπορου?σαν να σας ενδιαφε?ρουν. Αν θε?λετε περισσο?τερες πληροφορι?ες πα?νω σε αυτο?, η? αν θε?λετε να αποφυ?γετε αυτε?ς οι εταιρι?ες να χρησιμοποιου?ν αυτε?ς τις πληροφορι?ες, κα?ντε κλικ σε αυτο?ν το συ?νδεσμο.

Προθεσμι?α αποθη?κευσης

Δεν αποθηκευ?ουμε τα παθητικω?ς παρεχο?μενα δεδομε?να περισσο?τερο, απο? ο?σο ει?ναι απαραι?τητο για το σκοπο? που συλλε?χθηκαν.

Δικτυακοι? το?ποι τρι?των

Η δη?λωση αυτη? δεν εφαρμο?ζεται σε ιστοσελι?δες τρι?των, που με?σω των συνδε?σμων συνδε?ονται με αυτη?ν την Ιστοσελι?δα. Δεν μπορου?με να εγγυηθου?με, ο?τι οι τρι?τοι θα χειριστου?ν τα προσωπικα? σας δεδομε?να με ε?ναν αξιο?πιστο και ασφαλη? τρο?πο. Σας συνιστου?με να διαβα?σετε τη δη?λωση προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων των ιστοσελι?δων των τρι?των, προτου? εισα?γετε εκει? τα προσωπικα? σας στοιχει?α.

Τροποποιη?σεις στη δη?λωση προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων

Η Paixnidiaxl.gr μπορει? να τροποποιη?σει την παρου?σα δη?λωση. Ει?ναι καλο? να συμβουλευ?εστε τακτικα? την παρου?σα δη?λωση, ε?τσι ω?στε να γνωρι?ζετε αυτε?ς τις τροποποιη?σεις.

Προ?σβαση και τροποποι?ηση των προσωπικω?ν δεδομε?νων

Τα ενεργω?ς παρεχο?μενα προσωπικα? δεδομε?να μπορει?τε να τροποποιη?σετε η?/και αφαιρε?σετε στη σελι?δα του προφι?λ σας. Με ερωτη?σεις σχετικα? με την πολιτικη? προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων η? την προ?σβαση και τις αλλαγε?ς (η? κατα?ργηση) των προσωπικω?ν σας δεδομε?νων, μπορει?τε πα?ντα να απευθυνθει?τε στην Paixnidiaxl.gr. Χρησιμοποιη?στε για αυτο?ν τον σκοπο?, κατα? προτι?μηση, το ε?ντυπο επικοινωνι?ας.

Admeen B.V.
Attn PaixnidiaXL.gr
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Ει?μαστε εγγεγραμμε?νοι στο Εμπορικο? Επιμελητη?ριο με τον αριθμο?: 08154287
Αυτη? η δη?λωση προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων ενημερω?θηκε τελευται?α φορα? στις 02 Μα?ρχ του 2012.

κορυφή της σελίδας